Aan het woord: Else Westervoorde

Aan het woord: Else Westervoorde

Vandaag is het woord aan Else Westervoorde. Else is huidig voorzitter bij studievereniging Maslow en zal komend collegejaar plaatsnemen in de fractie van Lijst STERK.

Hi! Mijn naam is Else Westervoorde. Ik ben 25 jaar en ik zit in mijn derde jaar van de studie Social Work. Ik ben geboren en getogen in een dorpje in de Achterhoek, maar ik woon alweer zeven mooie jaren in Groningen. Dit jaar heb ik de kans gekregen om een bestuursjaar te starten bij de studievereniging Maslow. Het eerste half jaar is alweer voorbijgevlogen! Deze periode heb ik als erg leerzaam ervaren en ik kijk uit naar wat de komende zes maanden te bieden heeft.   

Bij onze studievereniging vinden wij het belangrijk om te luisteren naar de behoeften van de studenten, vooral in deze COVID-19-pandemie. Wij proberen met de wensen van de studenten rekening te houden door onze activiteiten hierop aan te sluiten. Wij merken dat er vraag is naar (onderling) contact en extra ondersteuning. Zo hebben wij dit jaar extra aandacht besteed aan studentenondersteuning en hebben wij een buddy-systeem opgericht. Dit systeem koppelt twee studenten aan elkaar waarbij zij samen studiegerichte en sociale activiteiten kunnen ondernemen, zoals studeren of wandelen. 

Naar mijn mening moet de Hanzehogeschool Groningen (HG) zich meer richten op de gemoedstoestand van de studenten, vooral in deze roerige tijd. Het aantal psychische klachten onder studenten stijgt al jaren. Dit komt onder andere doordat studenten onder grote druk staan om te presteren binnen de prestatiesamenleving. De coronacrisis heeft hier ook grote invloed op. Menig student voelt zich eenzaam, loopt achter met de studie of heeft niets met de online lessen. Tevens is het een stuk moeilijker voor docenten en studenten om deze problemen bij anderen te signaleren. Want wat zie je nou echt via zo’n schermpje? Hier moet de HG meer aandacht aan besteden. Er worden steeds meer studentenpsychologen ingezet, maar dit is naar mijn inzicht niet de oplossing. Meer betrokkenheid wel. Ik denk hierbij dat een goede samenwerking met studieverenigingen een mooie start zou zijn. Studieverenigingen zijn vaak goed betrokken bij de studenten van hun opleiding en kunnen daardoor bij de studenten op een laagdrempelige manier peilen hoe zij zich voelen en hen bereiken. Hierdoor kunnen zij in samenwerking met de HG ondersteuning bieden die daadwerkelijk bij de studenten past. 

Het is een bewogen jaar om een bestuursjaar te doen, maar daarbij ook heel erg leerzaam. Dit jaar heeft ervoor gezorgd dat ik creatief heb moeten omgaan met het organiseren van activiteiten en het laten groeien van de vereniging. Ik ben erg nieuwsgierig naar wat er nog op mijn pad gaat komen!

Hi, my name is Else Westervoorde. I am 25 years old, and I am in my third year of studying Social Work. I was born and raised in a village in the Achterhoek, but I have been living in Groningen for seven beautiful years now. This year I was given the opportunity to do a board year within study association Maslow. The first six months have flown by already! I have experienced this half year as very instructive, and I am looking forward to what the next half year has to offer.   

At our study association, we think it is important to listen to the needs of the students, especially in this COVID-19 pandemic. We try to take students’ needs into account by tailoring our activities accordingly. We noticed that there is a demand for contact and extra support. This year we have paid extra attention to student support, and we have set up a buddy system. This system pairs two students, allowing them to undertake study-oriented and social activities together, such as studying or walking. 

In my opinion, Hanze University should focus more on the state of mind of students, especially in these turbulent times. The number of psychological complaints among students has been increasing for years, this is partly because students are under great pressure to perform within this performance-oriented society. The coronavirus crisis has also had a major impact on this. Many students feel lonely, fall behind with their studies or have nothing to do with the online classes. It is a lot harder to notice such problems among teachers and student, due to the lack of communication during online learning, because what do you really see on such a screen? The Hanze should pay more attention to this. More and more student psychologists are being deployed, but in my view, this is not the solution: more involvement is. I think that more collaboration with study associations would be a good start. Student associations are often well involved with the students of the program and can therefore gauge in an accessible way how students feel and reach them. This allows them, in cooperation with the Hanze, to offer support and help that suits the students. 

In conclusion, it has been an eventful year to be a board member, but also very instructive. This year has ensured that I have had to be creative within organizing activities and growing the association. I am very curious about what is still on my path!

Vergelijkbare berichten