Beginselverklaring

Lijst Student Erkend (STERK) vindt dat studenten de vrijheid verdienen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen tot professionals en verantwoordelijke individuen. De student staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen. Het turbulente politieke toneel heeft grote invloed op de wijze waarop de studietijd en het onderwijs wordt beleefd. Die ontwikkelingen bieden kansen voor de student die wij willen benutten. In deze beginselverklaring wordt ingegaan op onze missie, visie en filosofie.

Missie

Het is de missie van Lijst STERK om studenten zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen en hun belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Wij willen de breedste studentenbelangen vereniging van Groningen zijn met impact in de Universiteitsraad en Hogeschoolmedezeggenschapsraad. Lijst STERK wil een community zijn voor en door studenten van de Rijksuniversiteit- en Hanzehogeschool Groningen, die het onderwijs willen verbeteren.

“Het is de missie van Lijst STERK om studenten zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen en hun belangen zo goed als mogelijk te behartigen.”

Visie

Lijst STERK denkt dat studenten van de Rijksuniversiteit- en Hanzehogeschool Groningen samen sterker staan. Door samen te werken in multidisciplinaire teams ontstaan de beste ideeën en effectiefste oplossingen voor maatschappelijke problemen. Wij geloven in een vrije en verantwoordelijke student die zelf gaat over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Vrijheid

Wij vinden het van belang dat de student de mogelijkheid heeft zijn studieloopbaan in grote mate zelf vorm te geven. Hierbij past vrijheid, in de breedste zin van de betekenis van het woord. Vrijheid om zelf te bepalen welke colleges relevant zijn. Vrijheid om lid te worden van een studie- of studentenvereniging en zich daar actief voor in te zetten. Of de vrijheid om zichzelf volledig te focussen op het behalen van een diploma. Het is van belang dat onderwijsinstellingen regelingen blijven treffen voor ondernemende en bestuurlijk actieve studenten zodat zij de vrijheid hebben deze activiteiten te ontplooien. Wij zoeken niet naar absolute vrijheid waarbij het rendement van onderwijsinstellingen en studenten eronder zou lijden, maar naar een balans tussen vrijheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit zodat de universiteit, hogeschool en student er allemaal beter van worden.

“Wij zoeken niet naar absolute vrijheid waarbij het rendement van onderwijsinstellingen en studenten eronder zou lijden, maar naar een balans tussen vrijheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid.”

Verantwoordelijkheid

Wij zien studenten als verantwoordelijke mensen met een goed denkvermogen. Zelfstandigheid, discipline en verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen die daarbij horen. Betuttelende regels vanuit de onderwijsinstellingen zien wij als ongewenst en dienen daar waar mogelijk te worden bestreden. Als student ben je niet langer scholier, maar word je volwassen. Vrijheid geeft je ook verantwoordelijkheid voor je eigen studiesucces. Dit betekent dat het van belang is dat studenten kritisch kijken naar het lesmateriaal dat hen wordt aangeboden en kwaliteit eisen van de onderwijsinstellingen.

“Vrijheid geeft je ook verantwoordelijkheid voor je eigen studiesucces.”

Kwaliteit

Studenten verdienen niets anders dan een hoge kwaliteit onderwijs. De student betaalt er immers ook zelf voor en mag in die zin dus ook eisen stellen aan het onderwijs. Kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat het de student stimuleert om zichzelf op een adequate wijze te ontplooien, maar ook omdat het door organisaties steeds belangrijker wordt bevonden aan welke instelling de student zijn diploma heeft behaald. Maar wat is precies kwalitatief onderwijs? Is dat onderwijs waarmee je later verzekerd bent van een goede baan? Is dat onderwijs dat zich focust op kennisoverdracht? Lijst STERK ziet kwalitatief onderwijs als vorming van de student waarbij aansluiting op de arbeidsmarkt en ondernemerschap centraal staan.

Zelfontplooiing

Studeren is meer dan het volgen van de curricula van de onderwijsinstellingen. Echte ontwikkeling vindt pas plaats wanneer de student zich specialiseert in zijn interessegebied. Hiervoor is een zeer belangrijke taak voor studieverenigingen weggelegd. Studieverenigingen kunnen de verbinding tussen het werkveld en de studie verbeteren door het organiseren van workshops, lezingen, netwerkborrels of het verzorgen van delen van het curriculum. Wij menen dat studieverenigingen actief moeten worden ondersteund door de onderwijsinstellingen om dit mogelijk te maken. Zelfontplooiing is enkel mogelijk wanneer aan de voorwaarden van vrijheid en verantwoordelijkheid wordt voldaan.

Verbinding met de samenleving

De student staat niet alleen in de samenleving. Het onderwijs is onderhevig aan maatschappelijke veranderingen waar de student zelf weinig aan kan veranderen. Beleid vanuit Den Haag verandert voortdurend. Wij zien onderwijsinstellingen als lokale experts, en die dienen niet te worden gehinderd door overtollige bureaucratie en regels vanuit Den Haag. Het onderwijssysteem moet eenvoudiger worden gemaakt. Minder opgelegde regels en wetten vanuit het ministerie, en meer vrijheid voor onderwijsinstellingen en studenten. Door studenten meer inspraak te geven op de onderwijsinstellingen en de macht van bureaucraten te beperken worden wij als student baas in eigen huis.

Omdat een goede verbinding met de samenleving essentieel is, dient de student te worden voorbereid op de toekomst. De wereld verandert snel en de vaardigheden die nu gevraagd zijn kunnen over een aantal jaar als overbodig worden gezien. Wij pleiten dat onderwijsinstellingen inzetten op 21st century skills. Sustainable Society, Healthy Ageing en Energy Transition vormen andere thema’s waar grote uitdagingen bij passen. Een soms brede en soms specifieke competentiegerichte benadering in het onderwijs helpt studenten zich voor te bereiden op vraagstukken die passen binnen deze thema’s.