Beginselverklaring Lijst STERK

Lijst Student Erkend (STERK) is van mening dat studenten recht hebben op de vrijheid om zich volledig te ontplooien tot professionals en verantwoordelijke individuen. Studenten zijn onlosmakelijk verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen, en het dynamische politieke landschap beïnvloedt aanzienlijk hun studie-ervaring. Deze ontwikkelingen bieden kansen die wij willen benutten. Deze beginselverklaring belicht onze missie, visie en filosofie.

Oprichting

Vereniging Lijst Student Erkend (STERK) werd op 4 juli 2014 opgericht door vijf ondernemende studenten van de Hanzehogeschool – en Rijksuniversiteit Groningen. Hun interesse in medezeggenschap en een gedeelde visie bracht hen bij elkaar. Vrijheid en verantwoordelijk voor de student; onderwerpen die laag op de agenda stonden binnen de Groningse studentenpolitiek. Zij vonden het hoog tijd dat deze weer op de kaart werden gezet. Lijst STERK werd geboren.

Joost van den Berg Voorzitter

Robin Vrijthof Secretaris

Thomas Woerdenbag Penningmeester

Leon Sloots Fractie UR

Missie

De missie van Lijst STERK is om studenten optimaal te vertegenwoordigen en hun belangen zo effectief mogelijk te behartigen. Wij streven ernaar de meest omvattende studentenbelangenvereniging van Groningen te zijn, met impact in zowel de Universiteitsraad als de Hogeschoolmedezeggenschapsraad. Lijst STERK streeft naar een gemeenschap die zich inzet voor het verbeteren van het onderwijs.

Visie

Lijst STERK is ervan overtuigd dat studenten van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen samen sterker staan. Door samen te werken in multidisciplinaire teams ontstaan de beste ideeën en meest doeltreffende oplossingen voor maatschappelijke problemen. Wij geloven in een vrije en verantwoordelijke student die zelf de regie heeft over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Vrijheid

Het is van belang dat studenten de mogelijkheid hebben om hun studieloopbaan grotendeels zelf vorm te geven. Dit impliceert vrijheid in de ruimste zin van het woord, zoals de vrijheid om zelf te bepalen welke colleges relevant zijn, vrijheid om lid te worden van een studie- of studentenvereniging en zich daar actief voor in te zetten of de vrijheid om zichzelf volledig te focussen op het behalen van een diploma. Onderwijsinstellingen dienen regelingen te treffen voor ondernemende en bestuurlijk actieve studenten, zodat zij de vrijheid hebben deze activiteiten te ontplooien. We streven niet naar absolute vrijheid die ten koste gaat van het rendement van onderwijsinstellingen en studenten, maar naar een evenwicht tussen vrijheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Dit komt ten goede aan zowel de universiteit, hogeschool als de student.

Verantwoordelijkheid

Wij beschouwen studenten als verantwoordelijke individuen met een goed denkvermogen. Zelfstandigheid, discipline en verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen die hierbij horen. Betuttelende regels vanuit onderwijsinstellingen zien wij als ongewenst en dienen waar mogelijk te worden bestreden. Als student ben je niet langer een scholier, maar ben je volwassen. Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee voor je eigen studiesucces. Dit betekent dat studenten kritisch moeten kijken naar het aangeboden lesmateriaal en kwaliteit moeten eisen van onderwijsinstellingen.

Kwaliteit

Studenten verdienen niets minder dan goed onderwijs. Aangezien studenten hier zelf aan bijdragen, mogen zij ook eisen stellen aan het onderwijs. kwalitatief onderwijs is van toenemend belang, niet alleen omdat het studenten stimuleert zichzelf adequaat te ontwikkelen, maar ook omdat organisaties steeds meer waarde hechten aan de instelling waar de student zijn diploma heeft behaald. De definitie van kwalitatief onderwijs is echter onderwerp van discussie. Is het onderwijs dat garant staat voor een goede baan? Is het gericht op kennisoverdracht? Lijst STERK ziet kwalitatief onderwijs als de vorming van de student, waarbij de aansluiting op de arbeidsmarkt en ondernemerschap centraal staan.

Zelfontplooiing

Studeren is meer dan het volgen van het voorgeschreven curriculum. Ware ontwikkeling vindt plaats wanneer de student zich specialiseert in zijn of haar interessegebied. Hierbij spelen studieverenigingen een cruciale rol. Zij kunnen de verbinding tussen het werkveld en de studie verbeteren door het organiseren van workshops, lezingen, netwerkborrels of het bijdragen aan delen van het curriculum. Lijst STERK wil dat studieverenigingen actief worden ondersteund door onderwijsinstellingen om dit mogelijk te maken. Zelfontplooiing is alleen haalbaar wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van vrijheid en verantwoordelijkheid.

Verbinding met de samenleving

De student staat niet op zichzelf in de samenleving. Het onderwijs is onderhevig aan maatschappelijke veranderingen waar de student weinig aan kan veranderen. Beleid vanuit Den Haag verandert voortdurend. Wij beschouwen onderwijsinstellingen als lokale experts en vinden dat ze niet moeten worden belemmerd door overmatige bureaucratie en regelgeving vanuit Den Haag. Het onderwijssysteem moet vereenvoudigd worden: minder opgelegde regels en wetten van het ministerie en meer vrijheid voor onderwijsinstellingen en studenten. Door studenten meer inspraak te geven op onderwijsinstellingen en de macht van bureaucraten te beperken, worden wij als studenten de leiders in ons eigen huis.

Aangezien een sterke verbinding met de samenleving essentieel is, moet de student worden voorbereid op de toekomst. De wereld verandert snel en de vaardigheden die nu in trek zijn, kunnen over enkele jaren als overbodig worden beschouwd. Wij pleiten ervoor dat onderwijsinstellingen zich richten op de ontwikkeling van vaardigheden die relevant zijn in de 21e eeuw. Duurzame samenleving, gezond ouder worden en energietransitie zijn thema’s waarbij aanzienlijke uitdagingen horen. Een benadering in het onderwijs die zowel breed als specifiek is, en gericht is op competentieontwikkeling, helpt studenten zich voor te bereiden op vraagstukken die verband houden met deze thema’s.