Hoe word ik betrokken?

Lijkt het je wat om in een medezeggenschapsraad te zitten? Dan is er goed nieuws: iedereen maakt evenveel kans op een plaats. De leden worden democratisch gekozen. Dat betekent dat je er wel wat voor moet doen! Je kunt je bij Lijst STERK voegen om samen met een fractie te strijden voor een plek binnen de raad. Je dient hiervoor te solliciteren bij Lijst STERK en vervolgens wordt er door de sollicitatiecommissie van Lijst STERK bepaald welke plek je krijgt op de kandidatenlijst. Veelal wordt de vacature voor de kandidaatsfractie begin januari geopend en begin februari gesloten. Houd hiervoor onze sociale mediakanalen en website goed in de gaten! Heb je een plek in de kandidaatsfractie van Lijst STERK weten te bemachtigen? Dan sta je op de kandidatenlijst van Lijst STERK met je mede kandidaatsfractie en wordt deze gedeeld met de Hanzehogeschool Groningen. Hierna volgen de verkiezingen!

Verkiezingen

Na afloop van de kandidaatstellingsperiode worden de kandidatenlijsten van alle partijen en kandidaten op MijnHanze gepubliceerd. Zo kan iedereen weten wie de gegadigden zijn. Afhankelijk van het aantal kandidaten worden er in mei verkiezingen georganiseerd. Als er minder kandidaten dan vacatures zijn en er geen gegronde bezwaren worden ingediend tegen je kandidaatstelling, heb je automatisch een plek in de raad. Raadsleden worden democratisch verkozen. Dat betekent dat iedere medewerker en iedere student in beginsel evenveel kans heeft om een plaats in de medezeggenschapsraad te krijgen. Net als in de politiek is de kans dat je een plaats in een raad krijgt sterk afhankelijk van de manier waarop je jezelf presenteert. Kandidaten hebben tot en met de verkiezingsperiode de tijd om campagne te voeren. Je moet er dus zelf voor zorgen dat je stemmen krijgt! Na afloop van de verkiezingsperiode volgt nog een bezwaartermijn. Daarna worden de definitieve uitslagen gepubliceerd. Heb je een plek in de raad? Dan word je officieel benoemd tot raadslid. Je periode als raadslid loopt in principe van september tot en met augustus en duurt één jaar voor studenten.

Wat doe je als raadslid?

Als lid van een medezeggenschapsraad, weet je precies wat er op bestuursniveau gebeurt. Door de vergaderingen ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je zit om tafel met de bestuurders waarmee je discussieert en ideeën uitwisselt. Je vertegenwoordigt jouw achterban (je collega’s of medestudenten) bij de toetsing van beleid, zoals jaarplannen, de begroting en wijzigingen in de opleiding. Dat vraagt om een betrokken en kritische houding. Het is dus ook belangrijk dat je weet wat je achterban vindt van bepaalde onderwerpen. Je bent onderdeel van de raad die voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit studentleden bestaat. Afhankelijk van de grootte van de school bestaat de raad uit zes, acht of tien personen. De raad vergadert gemiddeld twee keer per maand. Een SMR richt zich op het beleid op het gebied van onderwijs- en studentenzaken, personeel & organisatie en financiën. Op sommige zaken heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Je bent per week zo’n twee tot drie uren kwijt met werkzaamheden voor de raad. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het lezen van notities, het voorbereiden van vragen en het bijwonen van vergaderingen.

Wat krijg je ervoor terug?

Het werk van medezeggenschapper brengt een hoop leerzaamheid met zich mee, ieder jaar wordt er ook een scholingsmogelijkheid aangeboden, specifiek toegesneden op je werk als raadslid. Daarnaast heb jij indirect voordeel van het werk in de medezeggenschap. Je kunt het op je cv zetten en zo laten zien dat je betrokken, actief en kritisch bent. Veel werkgevers weten dat te waarderen! Het werk voor de raad kost tijd en inspanning. Als studentenraadslid krijg je hiervoor vacatiegeld (een uurvergoeding) en heb je in sommige gevallen recht op een bestuursbeurs. In bijlage 2a en 2b van het studentenstatuut kun je meer informatie vinden over de voorwaarden. In de faciliteitenregeling staat welke vergoeding je kunt verwachten. Verder biedt de Hanzehogeschool Groningen nog enkele faciliteiten aan bestuurlijk actieve studenten, bijvoorbeeld met betrekking tot de plaats van de stage. Zie voor deze faciliteiten artikel 7.1.5 van hoofdstuk 7 van het studentenstatuut

Cyclus HMR

Iedere maand vindt er in de Hogeschoolmedezeggenschapraad (HMR) een zogenaamde vergadercyclus plaats, deze duurt meestal vier weken. De HMR bestaat uit 18 leden; negen studentenleden en negen personeelsleden. Deze leden vertegenwoordigen in verschillende fracties hun achterban in het beleid van de Hanzehogeschool.

Week 1

Fractievergaderingen

De verschillende fracties krijgen aan het begin van de cyclus documenten aangeleverd van de ambtelijk secretaris van de raad. Deze documenten kunnen diverse onderwerpen hebben: van het aanvragen van een nieuwe bachelor tot het wijzigen van het studentenstatuut. Over deze documenten gaan de fracties tijdens de fractievergaderingen individueel in beraad en worden er vragen over opgesteld.

Commissievergaderingen

De HMR kent vaste commissies: Financieel Economische Zaken en Facilitair Bedrijf (FEZ/FB), Onderwijs & Onderzoek en Informatisering (O&O/INF) en Personeel & Organisatie en Marketing & Communicatie (P&O/M&C). Tijdens de commissievergaderingen worden de vragen van de verschillende fracties over de behandelende stukken geïnventariseerd. Uiteindelijk bepaalt de desbetreffende commissie welke vragen worden meegenomen naar het overleg met de stafdirecteur van een stafbureau.

Week 2

Reserveweek

In deze week komt alles aan bod waar in de voorgaande weken geen tijd voor was gevonden. 

Week 3

Commissievergaderingen met stafdirecteuren

Tijdens deze vergaderingen worden stafdirecteuren uitgenodigd om hun aangeleverde stukken toe te lichten en de vragen van de commissies te beantwoorden. Aan de hand van deze vergadering brengt de commissie een advies aan de gehele HMR naar buiten om bijvoorbeeld wél of niet in te stemmen met een stuk.

Week 4

HMR-intern

Tijdens de HMR-intern behandelt de HMR nogmaals de stukken. Wanneer bepaalde stukken ter instemming worden aangeleverd, geeft de bijbehorende commissie een advies over het wel of niet instemmen met een stuk. De overige HMR-leden kunnen vervolgens hun oordeel uiten over het uitgebrachte advies, zodat de HMR uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt komt.

Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR)/College van Bestuur (CvB) overleg

Tijdens het overleg tussen de HMR en het CvB worden de documenten doorgenomen en de standpunten van de raad vastgesteld. Daarbij wordt er in dit overleg gestemd binnen de HMR over de ingekomen stukken.