Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft als doel zorg te dragen voor continuïteit en behoud van kennis binnen de vereniging. De RvT houdt toezicht op het beleid en koers van het verenigingsbestuur en de fractie, en ondersteunt hen in hun bezigheden door advies te bieden en kennis te delen. Daarnaast organiseert de RvT minimaal eenmaal per jaar met het verenigingsbestuur, en indien van toepassing de HMR en UR-fractie, een gemeenschappelijke vergadering waarin de koers van de vereniging besproken wordt.

RvT-leden worden benoemd voor een periode van één jaar. Deze benoeming en tevens het aftreden vindt over het algemeen plaats tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar. De RvT draagt zorg voor haar eigen voordracht van nieuwe kandidaten en stelt deze kandidaten voor aan de ALV. Afgetreden RvT-leden zijn per direct hernoembaar voor een nieuwe zittingsperiode. De RvT bestaat tenminste uit een voorzitter en een secretaris, en kent verder algemene leden. Daarnaast wijst de RvT in haar midden leden die belast zijn met het toezicht houden op het verenigingsbestuur en indien van toepassing de HMR- en/of UR-fractie. Deze leden zijn binnen de RvT contactpersonen voor de desbetreffende organen.

Elisa Wijngaard

Jelmer Ettema

Ellen Nijmeijer

Ramon Tilstra