Standpunten Lijst STERK

Van 16 t/m 20 mei 2022 vinden de medezeggenschapsverkiezingen van de Hanzehogeschool Groningen plaats. Hieronder staan de standpunten van onze kandidaatsfractie. De standpunten van het verkiezingsprogramma dienen als rode draad voor het doen en laten van de fractie, zij zetten zich in om zoveel mogelijk voor elkaar te boxen. De standpunten zijn verdeeld in zeven thema’s die voor de fractie en heel Lijst STERK erg belangrijk zijn. Ben jij het eens met deze thema’s? Stem dan de komende verkiezingen op Lijst STERK. Hieronder staan onze thema’s voor jou uitgewerkt!


Press for English


Stem Lijst STERK

Flexibel studeren

Na twee jaar online onderwijs en beperkte mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen naast je studie, is het belangrijker dan ooit om de ruimte te krijgen voor zelfontwikkeling. Studenten hebben keuzevrijheid nodig om zichzelf te kunnen ontplooien en op die manier de beste professional te worden die zij kunnen zijn. Alleen dan kan een student zijn of haar talenten optimaal delen met de wereld.

Hoofdpunten op een rij:

 • Blended onderwijs is de toekomst; 
 • Eigen studietijd, eigen verantwoordelijkheid.

[bg_collapse view=”link” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder”]In het kort

Lijst STERK is voorstander van blended onderwijs. Fysiek onderwijs blijft de norm en online onderwijs wordt gezien als toevoeging. Daarnaast is Lijst STERK van mening dat alle colleges moeten worden opgenomen. Zo kan de student een college terugkijken. Ook vindt Lijst STERK het belangrijk dat studenten de kans en ruimte krijgen om eigen verantwoordelijkheid te pakken in hun studieplanning, daarom pleit Lijst STERK dat er voor vakken waar een verplichte aanwezigheid geldt een alternatieve manier wordt geboden om toegang tot het tentamen te verkrijgen. 

Blended onderwijs is de toekomst 

Na twee jaar digitaal onderwijs en een halfjaar hybride onderwijs, vindt Lijst STERK dat er een duidelijke scheiding moet komen tussen fysiek en online onderwijs. Daarom is Lijst STERK voorstander van blended onderwijs, waar fysiek de norm is en online onderwijs wordt gezien als toevoeging. Zo vindt Lijst STERK dat in overleg met docent dingen als coachgesprekken best online mogen, maar dat dit niet de norm is.

Hybride onderwijs zorgt niet alleen voor veel extra werkdruk bij docenten met kwalitatief minder goede colleges als gevolg, het neemt ook, sociale interactie weg waar studenten veel van leren. Daarom moet de norm weer fysiek onderwijs worden, maar waar het gaat om onderdelen als coachgesprekken tussen student en docent is maatwerk nodig. Er moet dus ook een online optie voor zijn. Daarnaast vindt Lijst STERK dat alle colleges moeten worden opgenomen. Kan de student door overmacht toch niet fysiek bij een college zijn? Dan kan de student het college terugkijken. 

Eigen studietijd, eigen verantwoordelijkheid 

Dat het studentenleven de laatste jaren een stuk complexer is geworden is een feit. Studenten hebben vaak meerdere bijbanen naast hun studie en daardoor vaak een volle agenda. Lijst STERK vindt het belangrijk dat studenten daarom ook de kans en ruimte krijgen om eigen verantwoordelijkheid te pakken in hun studieplanning.  

Lijst STERK pleit daarom dat voor vakken waarbij er een verplichte aanwezigheid geldt, er altijd een alternatieve manier moet worden geboden om toch toegang tot het tentamen te kunnen verkrijgen. Mocht er een vak zijn waarbij dit niet kan, moet er altijd een mogelijkheid geboden worden om het gemiste college in te kunnen halen. Op deze manier bied je de studenten de mogelijkheid om verantwoordelijkheid en regie te pakken over hun eigen studietijd. [/bg_collapse]

Studentenwelzijn

De coronapandemie heeft een grote factor gespeeld in het studentenwelzijn. Studenten ervaren verschillende psychische klachten zoals eenzaamheid, depressies en motivatieproblemen. Deze klachten worden versterkt door de prestatiedruk die de studenten ervaren. Het is belangrijk dat studenten zich tijdens hun studie meer kunnen focussen op hun ontwikkeling en minder op de duur van hun studie. Hiernaast weten studenten soms niet bij wie zij aan kunnen kloppen wanneer zij kampen met deze psychische klachten.  Daarom pleit Lijst STERK voor meer aandacht voor dit onderwerp, zodat alle studenten op hun ontwikkeling kunnen focussen en zij gemakkelijk passende hulp kunnen verkrijgen.

Hoofdpunten op een rij:

 • Geen studiestress;
 • Betere communicatie student support. 

[bg_collapse view=”link” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder”]In het kort

Lijst STERK pleit voor een verlenging van het uitstellen van het BSA naar het einde van het tweede studiejaar en het verlengen van de propedeuse-uitreiking met een halfjaar. Hierdoor zullen de studenten minder stress ervaren. Daarnaast is het van belang dat studenten op de hoogte zijn van de verschillende student support die de Hanze biedt. Lijst STERK streeft daarom naar het gebruik van sociale (media)kanalen waar studenten het meest op te vinden zijn waar dit op gecommuniceerd wordt.

Geen studiestress

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 76% van de studenten prestatiedruk ervaren. Dit gaat vaak gepaard met andere psychische klachten, zoals stress en slaapproblemen. De hoogte van deze problemen hangt samen met een mindere mentale gezondheid en een hoger risico op psychische klachten. Daarom pleit Lijst STERK ervoor om de prestatiedruk voor alle studenten te verlagen, zodat zij minder tot geen studiestress ervaren. 

Lijst STERK vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor ontwikkeling en minder op rendement. Studenten moeten de tijd krijgen om rustig te settelen, te wennen aan hun nieuwe leven in de studentenstad en een sociaal netwerk op te bouwen. Lijst STERK wil graag de druk op het studeren verlagen door te pleiten voor een verlenging van het uitstellen van het BSA naar het einde van het tweede studiejaar. Ook pleit Lijst STERK ervoor om de propedeuse-uitreiking met een halfjaar te verlengen, zodat studenten niet de druk hoeven te ervaren om hun propedeuse in één studiejaar te behalen. 

Betere communicatie student support

Studenten zijn vaak niet van op de hoogte waar ze heen moeten wanneer ze hulp nodig hebben. Er zijn verschillende organen binnen de Hanze, zoals het decanaat en de studentpsychologen, maar de bereikbaarheid hiervan is vaak lastig voor de student. Hiernaast kan het een grote drempel zijn voor studenten om hierop af te stappen. Lijst STERK pleit daarom voor het beter bereikbaar maken van passende hulp.

Dit wil Lijst STERK bereiken door meer aandacht te besteden aan de promotie en communicatie richting de student. Het is belangrijk dat de promotie de student bereikt, daarom streeft Lijst STERK naar het gebruik van sociale (media)kanalen waar studenten het meest op te vinden zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat dit door de SLB’ers onder de aandacht wordt gebracht aan de studenten, omdat zij vaak in eerste lijn staan met de student.[/bg_collapse]

Actieve studentencommunity

Het studentenleven bruist, studenten hebben weer de kans om zich te verbreden naast hun studie in een breed spectrum van roeien tot theater. Veel studenten zijn actief bezig met het verrijken van hun studieperiode met interactie bij studentenorganisaties. Het ondersteunen van een actieve studentencommunity is belangrijk voor de ontwikkeling van de student. Dit erkennen en op inspelen om het onderwijs te verbeteren en verbreden moet als essentieel gezien worden. Lijst STERK gaat zich daarom inzetten om ruimte en eerlijke beloningen te bieden aan studenten die zich inzetten voor maatschappelijk belang, verbreding van het onderwijs en hun eigen ontwikkeling.

Hoofdpunten op een rij:

 • Betere facilitering;
 • Een eerlijke beloning.

[bg_collapse view=”link” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder”]In het kort

Binnen de Hanze zijn er talloze mogelijkheden om actief te zijn naast je studie. Deze mogelijkheden kunnen echter nog een stuk beter gefaciliteerd en benut worden. Hiervoor is brede erkenning, goede facilitering en een eerlijke beloning heel belangrijk. Lijst STERK wil zich hiervoor blijven inzetten.

Betere facilitering

Het is belangrijk dat de Hanze inziet dat actief zijn naast je studie goed is voor de ontwikkeling van de student, maar ook voor de Hanze zelf. Studieverenigingen kunnen namelijk een laagdrempelige brug vormen tussen het onderwijs en het werkveld. Deze professionele contacten en praktijkervaring moeten door de medewerkers ook als een waardevolle toevoeging aan de ontwikkeling van de student worden gezien.

Daarom pleit Lijst STERK ervoor dat het belang van studieverenigingen wordt meegenomen in het algemene inwerkdocument van de Hanze.

Ondersteuning vanuit de Hanze in de vorm van ruimte en flexibiliteit is belangrijk om de studieverenigingen optimaal te benutten. Lijst STERK wil dat er meer ruimte komt in het studieprogramma om actief te zijn in bijvoorbeeld een commissie of bestuur. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een Personal Development-punt toe te kennen aan studenten die in hun eerste jaar actief zijn in een commissie of een minimum aantal aan formele activiteiten van de studievereniging hebben bezocht. Ook moeten studieverenigingen een goed kantoor gefaciliteerd krijgen waar zij hun leden kunnen ontmoeten. Het is belangrijk dat elke studievereniging hiervoor een eigen ruimte kan krijgen.

Een eerlijke beloning

Lijst STERK vindt dat bij het ondernemen van extracurriculaire activiteiten een eerlijke beloning hoort. Denk hierbij aan een minor van 30 EC’s voor het doen van een bestuursjaar bij je studievereniging. Het proces om dit te realiseren is in het afgelopen jaar in gang gezet, en zal door Lijst STERK doorgezet worden. Verder zal Lijst STERK zich inzetten voor een bestuursbeurs die minimaal gelijk is aan het collegegeld voor dat jaar indien de juiste werkzaamheden zijn verricht door het bestuur.[/bg_collapse]

Internationalisering

Internationale studenten: je ziet ze steeds meer, maar hebben deze internationals wel dezelfde ervaring met het studentenleven als Nederlandse studenten? Het is belangrijk dat elke student gelijk wordt behandeld, dus ook de internationale student. Niet alleen op professioneel gebied, maar ook op sociaal gebied. Zodat elke student een gelijke kans heeft om het beste uit zichzelf te halen.

Hoofdpunten op een rij:

 • Eerlijke huisvesting; 
 • Sociaal actieve community.

[bg_collapse view=”link” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder”]In het kort 

Internationale studenten hebben recht op een goede studententijd. Lijst STERK wil dat internationale studenten ondersteund worden door de Hanze en dat er betaalbare noodhuisvesting en op termijn ook volledige huisvesting voor internationale studenten in en rondom de campus wordt aangeboden. Daarnaast wil Lijst STERK duidelijk in kaart laten brengen waar internationale studenten terecht kunnen voor het opbouwen van een netwerk. 

Eerlijke huisvesting

Eén van de grootste hoofdpijndossiers van studentenstad Groningen is huisvesting. Tijdens het begin van het academisch jaar is het aanbod dusdanig beperkt, dat veel studenten naast het net vissen en niet tijdig een eigen plek kunnen bemachtigen. Waar Nederlandse studenten vaak nog connecties hebben om een tijdelijk onderkomen te regelen, zijn internationale studenten vaak overgeleverd aan couchsurfing, dure hotels of zelfs tenten. 

Lijst STERK is van mening dat de Hanze haar verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om het ondersteunen van deze internationale studenten. Daarom pleit Lijst STERK voor betaalbare noodhuisvesting, en op termijn ook volledige huisvesting voor internationale studenten in en rondom de campus. Zo kan er voorkomen worden dat honderden internationale studenten jaarlijks op straat komen.

Sociale actieve community

Het hebben van sociale contacten is een basisbehoefte. Tijdens de afgelopen twee coronajaren is behoorlijk duidelijk geworden wat beperkte sociale contacten voor gevolgen heeft. Waar Nederlandse studenten meer mogelijkheden hebben om een sociaal netwerk op te bouwen via hun eigen netwerk, is dit voor internationale studenten extra lastig. Om toch sociale contacten op te doen stappen zij naar studieverenigingen, maar die zijn hier vaak niet voldoende op  ingericht. Zo zijn activiteiten en borrels vaak doordeweeks, terwijl studieverenigingen vaak constateren dat internationale studenten vaak meer behoefte hebben aan activiteiten in het weekend. 

Lijst STERK wil graag duidelijk in kaart laten brengen waar internationale studenten terecht kunnen voor het opbouwen van een (sociaal) netwerk. Daarnaast moet er duidelijk gecommuniceerd worden waar en bij wie ze terecht kunnen voor verschillende problemen en vragen, en moet er meer georganiseerd worden voor internationale studenten op de Hanze.[/bg_collapse]

Gezonde hogeschool

Lijst STERK zal ernaar streven dat er bewustwording wordt gecreëerd over het thema ‘gezonde studieomgeving’. Momenteel is dit een onderwerp wat nog op de achtergrond ligt binnen opleidingen van de Hanze of zelfs niet aan de orde is. De Sustainable Development Goals kunnen bijvoorbeeld nog meer naar voren komen binnen de Instituten van de Hanze. Daarnaast wil Lijst STERK dat de Hanze meer diversiteit in gezonde opties in de kantines gaat aanbieden en dat er rekening wordt gehouden met bredere opties in de kantine. Momenteel worden er onder andere weinig veganistische of glutenvrije opties aangeboden, waardoor een groep studenten niet wordt beperkt.

 

Hoofdpunten op een rij:

 • Inclusief kantineaanbod;
 • Lagere prijzen.

 [bg_collapse view=”link” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder”]In het kort

Lijst STERK pleit voor een gezondere studieomgeving binnen de Hanze. Denk hierbij aan een gevarieerd en goedkoper assortiment met aandacht voor verschillende dieetwensen in de kantine. Op deze manier kan elke student zijn of haar benodigdheden uit de kantine halen en wordt er geen enkele student meer beperkt in zijn of haar opties. Maar denk ook aan werkplekken met zowel sta- als zitbureaus voor studenten. Dit is weer beter voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de student.

Van exclusief naar inclusief kantine 

Het assortiment van de Hanze in de kantine is momenteel vrij beperkt. Er wordt te weinig rekening gehouden met diëten en allergieën. Vleesvrije alternatieven bevatten meestal kaas en zijn daarmee ongeschikt voor bijvoorbeeld studenten met een lactose-intolerantie of veganistisch dieet. Als student met een allergie val je dan al snel buiten de boot. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Daarom pleit Lijst STERK voor een inclusiever aanbod in de kantines waarin meer rekening wordt gehouden met verschillende dieetwensen en allergieën. Momenteel worden er onder andere weinig veganistische of glutenvrije opties aangeboden, waardoor een grote groep studenten wordt uitgesloten.

 

Mocht je als student toch wel gezond willen eten, dan moet je daar al gauw veel voor betalen. Lijst STERK vindt dat er meer betaalbare mogelijkheden moeten komen voor gezond eten en dat vooral meer aanbod gerealiseerd moet worden voor studenten met diëten en allergieën. 

Lagere prijzen 

Bij een gezonde studieomgeving hoort een gezond lichaam en een gezonde geest van de student. Sta-zit bureaus zijn een trend aan het worden en zijn beter voor je lichaam. Tegenwoordig zie je medewerkers van de Hanze al veel werken achter deze bureaus, maar zijn er nog geen werkplekken voor studenten met dit soort bureaus. Lijst STERK wil zich dan ook inzetten voor dergelijke werkplekken voor studenten.

Sta-zit bureaus zorgen voor afwisseling tussen staand en zittend werken, en dit levert minder gezondheidsrisico’s op. Voordelen van dit soort bureaus is dat studenten scherper, alerter en creatiever aan het werk kunnen zijn. Minder rug-, schouder- en nekklachten en het grootste voordeel is dat de student zelf kan bepalen hoe er gewerkt wordt, dit komt door mogelijkheid om af te wisselen tussen zitten en staan.[/bg_collapse]

 

Inclusief onderwijs

Iedereen heeft een gelijkwaardig recht op onderwijs. Inclusief onderwijs is toegankelijk voor alle studenten die studeren aan de Hanze. Het is belangrijk dat er een onderwijsklimaat wordt gecreëerd waar alle studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten studenten zichzelf ontplooien in een vertrouwde omgeving. Lijst STERK wil zich hier aankomend jaar voor inzetten.

Lijst STERK vindt het onderwerp inclusie erg belangrijk. Om dit onderwerp recht te doen, moet je bij alle besluiten die je neemt de overweging maken hoe inclusief en divers het is. Daardoor heeft het onderwerp inclusie raakvlakken met al onze eerdere standpunten en hebben wij als Lijst STERK dit onderwerp in onze standpunten meegenomen.

Hoofdpunten op een rij:

 • Inclusief onderwijsklimaat; 
 • Genderneutrale toiletten  en cosy corners.

[bg_collapse view=”link” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder”]In het kort

Lijst STERK vindt het belangrijk dat elke student het curriculum goed kan volgen. Om dit te bereiken wil Lijst STERK dat er geïnvesteerd wordt in een goede instroom voor studenten vanuit alle onderwijsrichtingen. Daarnaast is het belangrijk dat er meer ruimte worden aangeboden voor culturele- en geloofsactiviteiten. Ook zien wij graag dat er genderneutrale toiletten worden gefaciliteerd, dat elke deur op de Hanze geautomatiseerd wordt en dat de cosy corners worden uitgebreid.

Inclusief onderwijsklimaat 

Het is belangrijk dat elke student het curriculum van de opleiding goed kan volgen en dat het onderwijsklimaat toegankelijk is voor iedereen. Lijst STERK wil dat er geïnvesteerd wordt in een goede instroom voor studenten die van het mbo of vwo komen. Soms sluit een opleiding op het hbo niet aan op de vooropleiding of is er te veel overlap, hier wil Lijst STERK verandering in brengen door te onderzoeken of het mogelijk is om het onderwijsprogramma flexibeler te maken voor de student. Dit om te zorgen voor meer afstemming met het programma wat de student al gehad heeft of dat het programma té uitdagend wordt.

Het is belangrijk dat studenten zich cultureel verbreden. Lijst STERK ziet graag dat er meer ruimte wordt geboden op de Hanze voor culturele- en geloofsactiviteiten. Deze ruimte kan geboden worden door op een buitenlandse stage te gaan of door een minor in het buitenland te volgen. De eisen hiervoor zouden versoepeld kunnen worden, zodat elke student de mogelijkheid krijgt om zich in het buitenland te ontwikkelen en zich daar cultureel verbreedt.   

Genderneutrale toiletten en cosy corners 

Het is belangrijk dat elke student zich welkom voelt en dat drempels worden weggenomen. Op deze manier kan de student zichzelf binnen een vertrouwde omgeving ontwikkelen, samen met de medestudent. 

Genderneutrale toiletten zijn al op een aantal locaties van de Hanze aanwezig. Lijst STERK ziet graag dat genderneutrale toiletten Hanzebreed worden gefaciliteerd, zodat geen enkele student meer geconfronteerd wordt met het maken van een keuze als zij naar het toilet gaan.

Cosy corners zijn gezellige plekken waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Zo kunnen studenten er bijvoorbeeld bordspelletjes spelen. De cosy corners zijn een goed initiatief en zijn op een aantal plekken binnen de Hanze aanwezig. Lijst STERK pleit ervoor dat de cosy corners worden uitgebreid naar elk gebouw van de Hanze en dat er meerdere per gebouw worden neergezet, zodat studenten in een huiskamersetting met elkaar kunnen samenwerken en ontspannen.[/bg_collapse]

Communicatie binnen de Hanzehogeschool

De afgelopen jaren is gebleken dat er veel leeft onder studenten en dat er veel problemen zijn die opgelost moeten worden. Een aantal van die mogelijke oplossingen zijn eerder in dit verkiezingsprogramma benoemd. Het is belangrijk dat deze mogelijkheden, wanneer ze er zijn, ook goed gecommuniceerd worden naar de studenten. Ook is het belangrijk dat het gesprek zoveel mogelijk wordt gevoerd met studenten zowel binnen als buiten de medezeggenschap en dat deze mogelijkheden kenbaar worden gemaakt.

Hoofdpunten op een rij:

 • Goede samenwerking tussen studenten en medewerkers;
 • Herkenbaarheid en zichtbaarheid medezeggenschap.

[bg_collapse view=”link” expand_text=”Lees meer” collapse_text=”Lees minder”]In het kort 

De communicatie en een goede samenwerking is belangrijk en kan beter binnen de Hanze. Door het beter instrueren van SLB’ers wil Lijst STERK de samen wil Lijst STERK de samenwerking tussen de student en docent verbeteren. Hiernaast is de communicatie naar de student toe ook belangrijk. Het is belangrijk dat de communicatie de student bereikt en dat deze volledig is, zodat de student niet met vragen achterblijft na het ontvangen van de boodschap. Verder is het belangrijk dat de studenten op de hoogte zijn van de medezeggenschap, zodat zij de mogelijkheid hebben om invloed te hebben op het beleid van hun Instituut en de gehele Hanze.

Goede samenwerking tussen studenten en medewerkers

Er zijn veel verschillende benamingen voor de docent die jou begeleidt. Denk hierbij aan SLB’er, POB’er en coach. Het lijkt verschillend, maar het houdt hetzelfde in. De ene student heeft wekelijks contact met zijn of haar begeleider en de ander vrijwel nooit. Lijst STERK vindt dat de rol van een SLB’er of POB’er duidelijker moet zijn en dat de studenten op deze manier de hulp en begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Een SLB’er moet jouw ontwikkeling centraal stellen in plaats van het afstuderen. Daarom ziet Lijst STERK graag dat de SLB’ers beter worden geïnstrueerd en dat de ontwikkeling van de student centraal staat.

Herkenbaarheid en zichtbaarheid medezeggenschap

Het meest voor de hand liggende orgaan waar communicatie tussen student en medewerkers plaatsvindt is de medezeggenschap, zowel centraal als decentraal. Het is belangrijk dat studenten op de hoogte zijn van het feit dat ze op die manier invloed kunnen hebben op het beleid van hun Instituut en de hele Hanze. Dit kan de student doen door plaats te nemen in de verschillende raden of te stemmen op de studenten die hen kunnen vertegenwoordigen. De afgelopen twee verkiezingen is het opkomstpercentage bij de verkiezingen voor de studentgeleding van de HMR niet boven de tien procent uitgestegen. Voor de decentrale medezeggenschap ligt dit vaak nog lager. Dit kan absoluut beter door betere communicatie vanuit de Hanze via social media en fysieke promotie in de gebouwen.[/bg_collapse]