Wettelijke bevoegdheid

Welke rechten heeft een medezeggenschapsraad?
In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn een aantal basisrechten voor de medezeggenschapsraden vastgelegd. Zodoende wordt geborgd dat een medezeggenschapsraad daadwerkelijk wat te zeggen heeft. Een raad heeft de volgende rechten:

Instemmingsrecht
Een aantal in de wet en de reglementen omschreven zaken hebben de instemming van de raad nodig. Voorbeelden zijn het strategisch beleidsplan, het jaarplan en het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Een raad heeft dus een inhoudelijke stem op het gebied van onderwijs. Ook op zaken als de inrichting van de organisatie, personeelsbeleid en de gang van zaken in en rond het gebouw heeft de raad instemmingsrecht.

Adviesrecht
Voor er een besluit over een aantal onderwerpen kan worden genomen, moet de bestuurder advies aan de medezeggenschapsraad vragen. Voorbeelden hiervan zijn kwesties met betrekking tot nieuwbouw, de wervingsprocedure van managers en de samenstelling van de opleidingscommissie.

Initiatiefrecht
Wanneer een raad hier aanleiding toe ziet, mag er op eigen initiatief een advies worden gegeven aan de bestuurder. Deze is dan verplicht om hier beargumenteerd op te reageren. Een bestuurder heeft vaak veel baat bij de inbreng van studenten. Initiatief wordt dan ook gewaardeerd.

Informatierecht
Een medezeggenschapsraad heeft recht op alle informatie die nodig is om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Als raadslid weet je dan ook precies wat er speelt. Sommige zaken zijn vertrouwelijk. Voor andere zaken is het juist belangrijk je medestudenten om hun mening te vragen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de rechten van medezeggenschapsraden? Neem dan contact op met de fractie. Zij vertellen je graag meer over de rol van medezeggenschap binnen de onderwijsinstelling. Je vindt de contactgegevens van de fractie op de fractiepagina.