STATEMENT STUDENTEN BELANGENORGANISATIES

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

De aankondiging van een vervroegde persconferentie op vrijdag 26 november brengt een mogelijke sluiting van het hoger onderwijs akelig dichtbij. Ondanks dat het OMT heeft aangegeven dat een sluiting van de scholen vooralsnog niet nodig is, wordt er gevreesd voor een sluiting in een later stadium. “Een nieuwe sluiting is een doemscenario.” Dat schrijven zeven studenten belangenorganisaties in een brief naar het Ministerie van OCW en de Tweede Kamer.

De grootste zorg van de organisaties is de mentale gezondheid van de studenten. Uit recent onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart en dat een kwart van de studenten aan hebben gegeven af en toe de wens te hebben om dood te zijn.

Online onderzoek is ook funest voor zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van studenten. Bijna 40% van de studenten heeft extra studievertraging opgelopen tijdens de corona pandemie.

Studenten hebben tijdens de pandemie veel tegenslagen te verduren gehad. De zeven grootste studenten belangenbehartigers van Groningen zien een nieuwe sluiting van het onderwijs daarom niet als optie. Het aantal besmettingen in het hoger onderwijs rechtvaardigt de rampzalige gevolgen van een nieuwe sluiting niet. Daarom pleiten zij voor fysiek onderwijs. “Dat corona iedereen hard raakt is onomstreden, maar de toekomst van een gehele generatie – en daarmee de toekomst van onze maatschappij – staat hier op het spel.”
——
The announcement of an early press conference on Friday, November 26, brings a possible closure of higher education frighteningly close. Despite the fact that the OMT has indicated that a closure of the schools is not necessary for the time being, there are fears of a closure at a later stage. “Another closure is a doomsday scenario.” This is what seven student interest groups are writing in a letter to the Ministry of Education and the parliament.

The organizations’ greatest concern is the mental health of the students. Recent research by the Trimbos Institute shows that half of the students experience psychological symptoms and that a quarter of the students have indicated that they sometimes wish they were dead.
Online research also shows this is devastating for both the professional and personal development of students. Nearly 40% of students experienced additional study delays during the corona pandemic.

Students suffered many setbacks during the pandemic. Therefore, the seven largest student advocates of Groningen do not see a new shutdown of education as an option. The number of infections in higher education does not justify the disastrous consequences of a new closure. That is why they advocate for physical education. “That corona hits everyone hard is undisputed, but the future of an entire generation – and thus the future of our society – is at stake here.”

Geef een antwoord