Aan het woord: Janiek Schulting

Dag allemaal,

Mijn naam is Janiek, ik ben 26 jaar en inmiddels zit ik in mijn laatste jaar van HBO-verpleegkunde.

Ik ben al een tijdje student in Groningen. Dit komt omdat ik volop geniet van het studentenleven en veel nevenactiviteiten naast mijn studie heb. Sommigen zullen mij een “langstudeerder” noemen (dit is al meer dan eens gebeurd), maar ik ben ervan overtuigd dat de studententijd hét moment is om jezelf op de meest vrije manier te kunnen ontwikkelen. Wat je in college leert is zinvol, maar de ervaring die je opdoet naast je studie kunnen jou veel verder brengen in het leven. Ik ben vooral actief bij mijn studentenvereniging A.S.V. Dizkartes, de grootste gelijkwaardige vereniging van Nederland, zonder ontgroening dus. Vorig collegejaar (2020-2021) had ik de eer om voorzitter van deze vereniging te zijn. Samen met zes andere bestuursleden heb ik een jaar lang de vereniging draaiende gehouden in de onzekere corona-tijd. Daarnaast doe ik verschillende commissies en sta ik regelmatig achter de bar. Deze combinatie van functies hebben mij zowel op sociaal als op professioneel gebied verder gebracht. Bij de Hanzehogeschool ben ik ook actief als voorzitter van de scholenmedezeggenschapsraad voor de Academie voor Verpleegkunde.

Wanneer ik mijn verpleegkunde studie snel en nominaal afgemaakt had, had ik nooit tijd gehad voor al deze extra activiteiten. Ik weet zeker dat ik in mijn carrière en mijn verdere leven zo veel heb aan de lessen die ik in de afgelopen 5 jaar heb geleerd!

Hoewel de prestatiedruk onder studenten momenteel ongekend hoog is terwijl de financiële compensatie vanuit de overheid behoorlijk tekortschiet, is het toch belangrijk dat wij ons niet alleen focussen op onze EC’s, hoge cijfers en zo snel mogelijk afstuderen. Dit is soms moeilijk, en waar kun je nu precies terecht als het even niet zo lekker loopt? De Hanzehogeschool is er op dit moment goed mee bezig, maar ik vind dat studentenwelzijn nog hoger in het vaandel mag staan de komende tijd.

Tot slot nog even mijn ongezouten mening over het studentenleven. Een diploma halen is het allerbelangrijkste, dit is een startpunt van een carrière. Maar er is meer dan dat! Dit is de tijd waarin je niet vastzit aan bijvoorbeeld een 40-urige werkweek of een hypotheek. Dus geef toe aan jouw FOMO, pak die borrel even mee en zeg “ja” tegen die functie in een commissie binnen jouw studie- of studentenvereniging. Je zal er veel van leren, en je maakt nieuwe vrienden!


Hello all,

My name is Janiek, I am 26 years old and I am in my last year of HBO Nursing.

I have been a student in Groningen for a while now. This is because I fully enjoy student life and have many side activities besides my studies. Some will call me a “long-time student” (this has happened more than once), but I am convinced that being a student is the time to develop yourself in the most free way. What you learn in college is useful, but the experience you gain alongside your studies can take you much further in life. I am mainly active in my student association A.S.V. Dizkartes, the largest equal association in the Netherlands. Last college year (2020-2021) I had the honor to be the president of this association. Together with six other board members, I kept the association going for a year during the uncertain corona time. In addition, I do various committees and am regularly behind the bar. This combination of functions has brought me further both socially and professionally. At the Hanzehogeschool I am also active as chairman of the School Participation Council for the Academy of Nursing.

If I had finished my nursing studies quickly and nominally, I would never have had time for all these extra activities. I am sure I will benefit so much in my career and my future life from the lessons I have learned in the past 5 years!

Although the performance pressure among students is currently unprecedentedly high while the financial compensation from the government is quite lacking, it is still important that we don’t just focus on our ECs, high grades and graduating as soon as possible. This is sometimes difficult, and where exactly can you turn when things are not going so well? The Hanzehogeschool is doing well at the moment, but I think that student welfare should be given even higher priority in the near future.

Finally, my unvarnished opinion on student life. Getting a degree is the most important thing, this is a starting point for a career. But there is more than that! This is the time when you are not tied down to, say, a 40-hour work week or a mortgage. So give in to your FOMO, grab that drink and say “yes” to that position on a committee within your college or association. You will learn a lot, and make new friends!

Geef een antwoord